Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HSE-DirectoryÅ sikre arbeidsplassen for ansatte og brukere er et arbeid som er i kontinuerlig forbedring, fordi man vet aldri når uhellet er ute, og da må man ta alle forhåndsregler. Slik systematisk arbeid kalles internkontroll, og har ingen direkte tilknytning til verdiskapningen eller kjernevirksomheten, bortsett fra at den analyserer den. Grunnlaget for HMS er logistiske tankesett som stammer fra de smarte eierne av Toyota en gang i tiden, far og sønn Toyota. HMS står for helse, miljø og sikkerhet, og skal således ha fokus på disse problemstillingene relatert til driften. Internkontroller som dette er ikke frivillige, og derfor må alle bedrifter med ansatte ha utviklet regler for hvordan man skal håndtere disse oppgavene, og derfor velger mange å ha HMS-ansvarlige som tar seg av opprettingen av retningslinjer som de ansatte kan følge. Disse reglene står i noe som kalles internkontrollforskriften.

Å utarbeide retningslinjer

Retningslinjene skal føre til handlinger som sikrer trygg drift. Derfor må det utarbeides skriftlig dokumentasjon. Det bør samles i en perm eller hefte som alle har tilgang til, og videre skal det settes opp fareskilt der det er nødvendig, forklarende tekster eller gjøres tiltak mot farlige situasjoner.

Det må utdeles ansvar, og det gjøres ved å tildele ulike ansatte forskjellige oppgaver. Dette kan være tilsyn av maskiner, for eksempel at det blir fylt på olje på de gitte tidspunkt.

Det skal videre utarbeides risikoanalyser, slik at man vet hvilken fare de ansatte er utsatt for. Dette kan være et skjema som viser gradering av ulike situasjoner, for eksempel er rød sone, skadelig for helsen uten verneutstyr, mens grønn sone er ufarlig.

Også hensyn til miljø

Det er fint at bedriftene pålegges å ta miljøhensyn. Det stadige belastningen på miljø og natur, skaper utvilsomt skader som man ikke vet utfallet av. Derfor må bedrifter ta hensyn til alt fra restavfall, påvirkning på drikkevann og jordsmonn, fare for brann som kan spre seg til store områder, eksplosiver og gjenbruk av produkter, deler eller råvarer.